Sommaroppdatering 2020

Eg er nett so smått i gong med ferien. I år blir det kortreist ferie i eige fylke.

Fotballsesongen 2020 er heldigvis i gang også i Obos. Og det med ein særs god start for Sogndal. Sist veke tok eg på meg leiarvervet i supporterklubben.

Vi i Saftkokaradn, nr 12 i troppen, skal og levere vårt bidrag til gode resultat. Eg takkar årsmøtet, med godt oppmøte både digitalt og fysisk, for tillit og for at eg får meg med eit mangfaldig, erfarent og engasjert styre med Tonje Norheim Tangerud (nestleiar), Therese Flæte Blomberg, Bente Mossige Ask, Sindre T. Myrvang, Joakim Lærum og Kim Andre Molland.

Og takk til Vidar Vadseth som etter mange år som talsmann, leiar og medlem har takka av frå vårt styre. Men sjølvsagt er han framleis synleg og engasjert supportar og nasjonal supportarleiar. SNP!

Tidlegare i år tok eg på med leiarvervet i Tekna Sogn og Fjordane avdeling. Også der er eg glad for å ha med meg eit sterkt og mangfaldig lag i Jannicke Holmseth Bukve (nestleiar), Lars Laache, Beate Kvalsund, Merete Nerland, Gaute Roska. Vi skal arrangere to kurs til i år og jobbar for å få arrangere ein konferanse i haust.

Som før er eg sekretær for foreninga IT-Forum Vest. Også her skjer det mykje knytt til breiband, IT-studie, Velferdsteknologi, Oppvekst og utdanning, konferansar og satsingar ellers.

No-fish-Larsen har allereie brote ein liten barriere dei seinare åra. Det hende rett nok i fjor og, men eg fekk fisk på første forsøk i år på gamle trakter i Hyen ei langhelg. Og ellers har eg vore på båttur i Sognefjorden og på små fjellturar i området med venner. Tilråast! Dokumentasjon finn du under her:

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Påskeoppdatering 2020

DSC_0345

Det er heimekontor-tid i mitt flotte nye krypinn i toppetasjen på Ulvahaugen 10 på grunn av koronavirus-pandemien. Vi på Vestlandsforsking har heldigvis framleis bra med oppdrag å jobbe på enno, vi har mange tilgjengelege video-og møteverktøy og vi har andre digitale jobb-system tilgjengeleg via VPN. Og vi opprettheld eit godt arbeidsmiljø med små digitale morgonmøte.

Nye arbeidsformer og digitalisering har vi lenge jobba for på Vestlandsforsking med tanke på bærekraft og miljø, og på prosjektsatsingar over tid som IT-forum Vest  og Teknoløft Sogn og Fjordane. No er det ikkje lenger eit val for mange som framleis er i arbeid. Men det er trist med so mange permitterte.  Og det er krise med pandemien i verden generelt.

Nytt personleg er det at eg tok på meg leiarvervet i Tekna Sogn og Fjordane avdeling i år. Aktiviteten der vert nok og råka, men digitale konferansar og kurs må vi vel få til.

Før pandemien rakk eg også i januar å delta på studietur til BETT2020 saman med andre i arbeidsgruppa IT-forum Vest Oppvekst og Utdanning. https://www.minskole.no/nped/seksjon/3410

Eg hadde og førebudd eit nytt år som aktiv supporter og saftkokar for Sogndal Fotball. Det er sett på vent. Det same gjeld innsatsen som spelar på Hyen i 6.divisjon. (Fjordåret var forresten god. Eg er kanskje eldstemann som har skora for Hyen. Og vi vart nr 2 i Eikefjordturneringa 2019.)

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Sommar 2019

Sogndal er framleis adressa, men eg har flytta til ny toppleilegheit på Ulvahaugen 10 og stortrivast so langt der. (Framsida av nærmaste blokka nede til ventstre på biletet under)

Sogndal

På Vestlandsforsking har det og gått bra med radikal omstilling. Ny leiing og adminitstrasjon på plass. Sjølv jobbar eg mest med delprosjektleiing i Teknoløft Sogn og Fjordane og IT-forum og rett før ferien gjorde eg ferdig ein praktisk retta rapport om strategisk leiarskap av innovative nettverk bygd på arbeid i eit internasjonalt prosjekt.

Sommarferien vert i praksis kortreist i år. Mest Sogndal og Hyen. Kvifor reise sørover i varmen?

Straumsholmen i Hyen

Som fotballsupporter i Sogndal er det og radikale omstillingar og tøffe tider no når sesongen er halvspela.  Laget presterar ujamnt, men vi kan enno rykke opp via kvalifisering til Eliteserien i haust, om alt klaffar.

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Våren 2019- ei kort oppdatering

Kvifor så lite nytt i 2018?

Eg har dei sist par åra nytta kanalar som facebook, instagram og snapchat dagleg og det blir lite bruk av twitter og denne bloggen, diverre.

Eg jobbar framleis som oppdragsforskar ved Vestlandsforsking. Eg har leia og jobba med spennande prosjekt og publisert ein del dei siste åra. Siste nytt i 2019 er difor at ein ekstern fagkomite no har funne meg kvalifisert til opprykk til forskar II innanfor området regional utvikling. Altså kan eg no kalle meg seniorforskar.  Bra det.

Her er min jobbprofil

PS: Eg har alt i fleire år vore medlem av seniorklubben til Sogndal fotball. Det er eg som berre nett har runda 45 ikkje like komfortabel med..

Privat er eg meir komfortabel med rolla som Supporterkoordinator for Sogndal og styremedlem i Saftkokaradn, og med laksefiske (sjølv om kallenamnet for tida er no-fish-larsen. Det er ambisjonen å endre i 2019). Eg leverte og nokre kampar som aktiv i 6.divisjon for laget Hyen i 2018. Det blir eit par i år og.

Tidlegare var eg også aktiv bloggar og synsar på Sogndalfotball.no med bakgrunn i at eg er aktiv supporter som ofte dreg på bortekampar og støttar laget. Dette går ikkje så godt saman med dialogrolla ein supporterkoordinator skal ha, så også denne bloggen har vore lagt på is eit par år.

I mai-juni 2019 blir det ei kortreist oppgradering av bupel. Eg flyttar frå 71 kvadrat toroms i 1.etasjen i Leitevegen 33 til ein ti kvadrat større toppleiligheit pluss terrasse på Ulvahaugen terasse, B-51. Det blir bra.

Hausten 2018 hadde ei mi siste teneste-veke i HV.  Ei aktiv øving. Artig  og at eg i januar 2019 held liv i planten eg fekk i 2001 (Jfr bilete av kontorutsikt med medbrakt kake).

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Sommarnytt 2017

Grunna aktiv bruka av sosiale kanalar som Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram har blogging hamna i bakleksa.

Vestlandsforsking har endeleg fått nye nettsider og sider på sosiale medier, og ikkje minst har gruppa eg er del av skifta namn frå IT-gruppa til Teknologi og Samfunn. Eg har eit ansvar for Regional utvikling.

Innhaldet på dei nye sidene er meir i samsvar med fagleg innhald i våre prosjekt. Det er lite programmering og teknikk no, sjølv om vi har slik kompetanse og. Oppdragsprosjekta handlar mykje meir om organisasjon, mennesker OG teknologi. Og leiing.

Noko av det spennande vi jobbar med har vi nyleg fortalt om på den årlege Fjordkonferansen, www.fjordkonferansen.no, der vi er medarrangør.
Eg deltok med bidrag i 2016 og basert på VRI Recin, Forskingsrådsprosjektet eg har vore delprosjektleiar for siste par åra, som nett er avslutta. I kapittel 19 er nettverk og effekten av deltaking for bedrifter hovudtema, med vekt på immatriell kapital.

I august i år kjem det ut ei bok der eg er medforfattar i fleire kapittel om erfaringar frå VRI2-prosjektet, om eit utval nettverk i Sogn og Fjordane og generelle vilkår for rurale nettverk. Tema er Innovasjonsøkosystem.

Privat er interessene uendra. Sogndal gjer det bra. Eg er kasserar i Saftkokaradn og Supporterkoordinator i Sogndal. Andre sunne interesser som fiske og amatøridrett er framleis moro.

 

 

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Status og interesser i 2015

Eg legg meg flat og innrømmer at denne bloggen har fått alt lite omtanke og nytt innhald. Dette skuldast i stor grad auka bruk av andre sosiale media.

Eg har rett nok vevlogga i 2015, men det er på nettsida til fotballklubben eg heiar på.

På Vestlandsforsking har eg som oppdragsforskar hatt det travelt, heldigvis. Mykje av mi tid går til å jobbe for to prosjekt som inngår i Forskingsrådet sitt regionale næringsuviklingsprogramm (VRI). Forskingsprosjektet «Regionale utfordringar og mulegheiter – Innovasjon og verdiskaping i forretningsnettverk – VRI 3» er eit spennande samarbeid med fleire forskingsmiljø. Vårt bidrag her bygger vidare på resultat og erfaringar vi gjorde i 2011-2013 med vår forsking på nettverk i Sogn og Fjordane, men no ser vi nøyare på maritime nettverk.

Samstundes er eg prosjektleiar for «Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane – VRI 2014 – 2016». Her får eg leia og delta aktivt i ei dyktig arbeidsgruppe med kunnskapsrike og erfarne medlemmer frå fem organisasjonar. Vi skal stimulera til meir forskingsbasert innovasjon for større verdiskaping og konkurransekraft i bedriftene innan dei prioriterte innsatsområda energi, mat og reisliv, og teknologi/IKT. Dette er feltarbeid! Vi får delta i og fasilitere nye satsingar og samarbeid i verksemdene i fylket. Sjå facebook.com/vrisfj

I tillegg jobbar eg mykje som sekretær for IT-forum Sogn og Fjordane,  eit spleiselag mellom offentlege og private verksemder og FoU-miljø som i over 20 år med samarbeid om IKT-baserte prosjekt og tenester.  IT-forum startar opp, samordnar og driv fram viktige utviklingsaktivitetar:

– breibandutbygging
– digitalt entreprenørskap
– digital forvaltning
– e-helse og velferdsteknologi
– opplæring og utdanning

Privat er status og interesser mykje som før. Eg trivast godt i Sogn, trass ein heller grå sommar. Sist helg vart det ein tur på Molden. Her er det flott!

IMG_0672

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Julehelsing 2014

2014 har vore eit travelt år! No i jule-innspurten er vinteren er endeleg her. Store snømengder gjev gode skitilhøve. Innimellom er det opplett og då kan morgonbilete som dette sikre julestemninga.

Campus Fosshaugane

Altanutsikt på Campus Fosshaugane, Sogndal

Hjelper ikkje dette, så er det berre å dagdrøyme om snømenn. Igjen… (The Snowman )

Dette var vanskeleg å sjå føre seg i sommar, då Nordfjord-termometeret heime viste  «klegghete» og 35 grader +.

God Jul!

Øyvind

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

2012 – vinter, vår og sommar

Nyttårsfeiringa vart noko prega av at stormen Dagmar hadde mørklagt bygda Hyen og stengt all vegtilgong i fleire dagar. Men mindre granskog har Vestlandet godt av.

I Sogn måtte eg og mine forskarvenner uansett nyte skiføret og bratt moro til påske.

Kor er vi? Kor skal vi? Kor har vi vore? Forskarar på tur...

Kor er vi? Kor skal vi? Kor har vi vore? Forskarar på tur…

Deretter var våren plutseleg her. Ikkje at det gjorde noko i Sogn heller…

Sogndalsdalen har stølsliv

Fin ettermiddagstur!

Og folkevandringa frå Sogndal mot toppen Nuken (oppe til venstre under ) er lett å forstå:

Vatnet under Nuken

Vatnet under Nuken er full av fisk

Fisken er diverre for kresen for flugeutvalet på tre floger som eg presenterte denne sommarsdagen. Ein tur på Molden er difor populært og eit godt alternativ.

Fjordutsikt ved Molden sommaren 2012

Nøgd turist på trimtur til Molden. Under ein time frå parkeringsplassen.

Nøgd turist på Molden

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Tiddelibomm (juleglede)

Plutseleg var snø og julesteming her. Eit par dagar i veka etter jobb og i helgar må det bli bortoverski og nedoverski i skianlegga i Sogn no. Som oftast Hodlekve. Nytt av året er at puddersnø og eit par toppturar skal nytast med Randonee-utstyr. Kveldsøkt i -10, 07.12

Hodlekvelangrennsløypa i svar og kvit

Hodlekvelangrennsløypa i måneskin

Langrenn i Hodlekve i god stemning

Nysnøen er kvit, pudder og glitrande i minus 10

Eit vellukka oppvektseminar i regi IT-forum skulenettverk (takk til Norfjord) veka før der 100 frå barnehage, skule, vgs og HiSF/VF var samla, innheld rikeleg med julemat og lunsj (og spa). Det er julebordsesong. No må forbrenninga aukast.

Det var godt gjort å få gjennomført meir eller mindre på dugnad ein halvparten so stor konferanse som IT-forum sin årlege konferanse. I 2011 var over 200 i Balestrand.

På Vestlandsforsking har eg fleire spanande prosjekt i gong og på gong. Eg er glad for at eg fekk koordinere skattefunnsøknaden vi lukkast med å få på gjennom. Det er viktig for oss å få utvikle nye forskingstenester gjennom nybrotsarbeid og stort løft innan semnatiske teknologiar der vi nasjonalt har spisskompetanse.

Elles driv eg mangesysleri og får arbeid med avstandsreduserande kommunikasjon, inkluderande arbeidsliv for SMB, Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane, breibandsatsing i Hordaland og ikkje minst endeleg VRI Kompetansemekling att (etter ein byråkratisk dvale-periode). Kanskje får eg bidra på ei spennande skulesatsing i Nordfjord i eit skattefunnprosjekt bedrifta Oppad har fått nyleg og.

Tidlegare i haust var jakt og friluftsliv god helgeaktivitet når Sogndal ikkje spelte kamp. Først glimt frå supportersteming 2011. Få reiste jamnt, men steminga var god:

Lerkendal

Kampen starta i tåkeheimen. Og blir berre hugsa for jubelen to min etter slutt

Så friluftsliv 2011:

Ystelvikja med fullklaff. Felte fal kolle med knøttliten kalv

Hylsetevegen. Klassisk kort trimtur for sogndøler

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

IADIS 2011 ICT and effects on Humans – Tuesday 26.july

Today I select two presentations, although there were two others who really deserved attention too. Case studies on «Teachers» forums» and not least the extensive activity «Designing with and for the elders». Alas. I was not able to keep up with the presenters paces.

Note: This is my short conference notes on two very different but interesting presentations today and they are prone to faults and misunderstandings. For reference use http://www.mccsis.org

1. INTERNET USAGE AND REAL WORLD ACTIVITIES: WHO IS SOCIALLY WITHDRAWN? (F094) Univ of Kagawa, Japan, Emiko Itami, Hiroyuki Tarumi, Kazutoshi Kobayashi and Mitoko Nakashima

Introduction:Aim of study is to find relationship between Internet use and real world activities.

Subjects: 235 engineering students from year 1-3 at the University.

Survey: With questions on:1) Internet use, 2) Change of daily activities due to Internet usage, 3) Usage of regional facilities

Results:
– Three categories of internet usage was defined based on reported data on time spent on Internet: Light usage: 96 students, Middle usage: 98, Heavy: 41
– Internet usage has reportedly strong increasing impact time spent on student hobbies, friends and on time spent at home. Not all effects are positive
– The service with most impact reportedly was VSS (Facebook and a popular japanese alternative) that increased number of physical places visited
– Internet usage directly affect hobbies, number of friends and activity area!
– Specialist services are found on internet when located relatively far from physical location.
Heavy users are NOT more active. There is a difference between going there and knowing about it.
– Further analysis includes involving factors, such as subjects: «living at home» or «own a car»

2. ICT SUPPORT TO THE RECONSTRUCTION OF SOCIAL MEANINGS AFTER A DISASTER (S021)
Francesco Maria Barbini, Alessandro D’Atri, Laura Tarantino and Stefano Za

Introduction: 6.april 2005 an earthquake of magnitude 6.3 struck L’Aquila and killing 308, injuring 1500 forced 70 000 to evacuate.
35 000 still has not been able to return due to massive material damage. But the massive immaterial damage is felt even harder to repair. Without their houses to live in, streets to walk in and shops to visit people has reportedly lost much sense of meaning.

Current strategy seems to hamper new sense-making that must be based on interaction. 20 000 are at the moment located in more than 20 small «new villages» built directly after the disaster. Can ICT help?

The project seeks answer in Pierre Levy’s research and use of anthropological space: Earth – Affiliation, Territory – Address, Commodity – Professional role

In Cyberspace many systems are available, but the paper states that few focus on citizens.

The EagleVox- project want to build a platform with the right focus and ease of use. The channels envisioned are primarily mobile terminals (SMS) with some use of terminals and a web portal.
The modalities: top-down (institution to citizen), bottom- up, and peer-to-peer (between citizens). A unique listening point gather information, evaluate and then disseminate to users.

Conclusion: This platform will allow citizens to participate in creation of new sense-making.
Current prototype support top-down modality, the second prototype will support bottom-up modality and the final will support peer-to-peer communication.

Post- presentation comments;
The project team has shared experience with researchers at University of South Carolina. They report similar effects and citizen needs after the hurricane disaster hit New Orleans.
The presenter was personally one of the citizens who endured the quake with its consequences and has been forced to move.


A few comments:
1. IT would be interesting to couple (and strengthen) the findings with other sources than the students own reports ( data repositories of internet use. I do not like the ide of putting a gps-tag on each of them to measure what they do all the time.)
2. A very good and necessary project. ICT to support sense-making should obviously be heavily invested in by both public and private agents. I am surprised to hear that adequate systems do not already exist.
The proposed platform mainly based on SMS does not (to a programming novice) sound technically challenging to build by assembling open-source code or perhaps purchasing proven sms- modules or entire CMS-systems.
Platform usability, introduction and procedures ensuring quality of content will be challanging.

Posta under jobb | Kommenter innlegget